KREDITI

098 482 001

Kredit je novčani dužničko-vjerovnički pravni odnos u kojem banka (vjerovnik) daje pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku. Kreditni odnos se uređuje sklapanjem ugovora o kreditu između vjerovnika i dužnika na kojem su navedeni svi parametri i uvjeti po kojima je kredit odobren. Kako bi do odobrenja kredita došlo, mora postojati povjerenje banke prema dužniku. Ono se temelji na ocjeni boniteta klijenta, kojom se vjerojatnost nepoštivanja obveza plaćanja kredita svodi na minimum.

Trošak kreditiranja zove se kamata. Najčešće je izražena godišnjom stopom (iako može biti izražena i mjesečnom stopom). Obzirom da vjerovnik odobrava kredit na određeni rok, izlaže se riziku od dužnikove nemogućnosti uredne otplate kreditnih obveza. Iz tog razloga često su krediti osigurani određenim instrumentom osiguranja, kako bi se smanjila vjerojatnost problema s naplatom izdanog zajma ili kredita. Instrumenti osiguranja koje vjerovnik može uvjetovati su polica osiguranja (životno ili riziko), dodatna osoba u kreditu (jamac, sudužnik), zalog pokretnine ili nekretnine.

Kreditima se financiraju pravne i fizičke osobe. Osnova za izračun kreditne sposobnosti kod fizičke osobe je osobni dohodak – plaća ili mirovina. U izračun kreditne sposobnosti opcionalno se pribrajaju dodatci (npr. prijevoz na posao, dnevnice i sl.) te prihod od najma. Različitim modelima kredita kreditiraju se različite skupine klijenata (obzirom na osobni dohodak, urednost/neurednost, radni odnos i sl.)

Vrste kredita prema roku dospijeća i namjeni korištenja sredstava su nenamjenski i namjenski, a nešto više o njima slijedi u tekstu.

NENAMJENSKI KREDITI

Vrsta je nenamjenskog novčanog iznosa koji se odobrava bez pravdanja namjene sredstava. Najčešće se odobrava uz osnovne instrumente osiguranja kao što su izjava o zapljeni primanja i zadužnica dužnika s rokom otplate između 1 i 12 godina.

Opširnije…

Okvirni kredit

Odobreno prekoračenje po tekućem računu je najjednostavniji oblik nenamjenskog kredita, lako je dostupan te ovisi o visini mjesečnog priljeva na tekući račun, ali i o urednosti klijenta…

Opširnije…

Lombardni kredit

Kredit je koji se odobrava na temelju zaloga realnih pokretnih vrijednosti, npr. polica osiguranja, depoziti, stambena štednja i sl.

Opširnije…

Hipotekarni kredit

Vrsta je nenamjenskog dugoročnog kredita s rokom otplate između 5 i 20 godina, koji je za vjerovnike visokorizičan plasman, pa se odobrava uz obvezu založnog prava na nekretnini (hipotekom)….

Opširnije…

NAMJENSKI KREDITI

Stambeni kredit 

Namjenski kredit za izgradnju, kupnju ili adaptaciju stambene nekretnine. Obzirom da se odobravaju na rok do 30 godina, imaju nižu kamatnu stopu i najčešće su uvjetovani namjenskim trošenjem odobrenih sredstava…

Opširnije…

Potrošački kredit

Namjena je kupnja namještaja, bijele tehnike, građevinskog materijala i odobrava se isključivo na temelju predračuna ili ponude.

Opširnije…

Kredit za kupnju motornih vozila

Namijenjen je kupnji motornih vozila, a novac se uplaćuje direktno na račun prodavatelja. Kod ove vrste kredita, vjerovnik može tražiti djelomično učešće vlastitim sredstvima dužnika.

Opširnije…

Studentski/učenički kredit

Krediti kojima je namjena plaćanje troškova studiranja, a mogu se koristiti i za plaćanje školarine privatnoga srednjoškolskog obrazovanja.

Opširnije…

Informativna lista ponude kredita potrošačima iz koje je moguće vidjeti aktualnu ponudu kredita svih banaka, dostupna na: 
https://www.hnb.hr/informativna-lista-ponude-kredita-potrosacima

PRIMJERI NAJPOVOLJNIJIH KREDITA NA TRŽIŠTU

GOTOVINSKI KREDIT

Glavnica:35.000 € 
Rok otplate:120 mjeseci
Anuitet:386,82 €
Kamatna stopa:5,90 %
Ukupna kamata:11.418,40 €
Naknada:0 €
Polica:0 €

Ponuda se kreira temeljem dokumentacije.

HIPOTEKARNI KREDIT

Glavnica:100.000,00 EUR
Rok otplate:240 mjeseci
Anuitet:621,90 EUR
Kamatna stopa:4,30 %
Ukupna kamata:49.256,00 EUR
Naknada:0 €

Obvezna polica osiguranja nekretnine

Ponuda se kreira temeljem dokumentacije.

STAMBENI KREDIT

Glavnica:150.000,00 EUR
Rok otplate:360 mjeseci
Anuitet:561,20 EUR
Kamatna stopa:2,09 %
Ukupna kamata:52.032,00 EUR
Naknada:0 €

Obvezna polica osiguranja nekretnine

Ponuda se kreira temeljem dokumentacije.

 

NAPOMENA: Vrsta kredita i rok otplate kreiraju se u kreditnom centru Omicron na temelju individualnog upita i svakom klijentu radi se vlastita procjena financijskog profila.