KAMATNE STOPE

Kamate su trošak koji se plaća za pozajmljivanje novca.

Isto tako banke građanima plaćaju kamate po štednji.

Drugim riječima ako mi od banke posuđujemo novac, tada mi banci plaćamo kamate, a ako stavljamo novac u banku na štedni račun tada banka nama plaća kamate za našu ušteđevinu.

 

VRSTE KAMATNIH STOPA

 

Nominalna kamatna stopa – to je osnovna kamatna stopa za obračun kamata te se najčešće iskazuje na godišnjoj razini. Može biti fiksna ili promjenjiva.

Efektivna kamatna stopa ( EKS) –  prikazivanje kamatne stope sa ciljem transparentnosti. U izračun EKS ulazi nominalna kamatna stopa, naknade koje se plaćaju kod odobrenja kredita. Zahvaljujući EKS-u dobivamo potpunu sliku o kreditu na temelju koje možemo usporediti aktualne ponude i lakše donijeti odluku o kreditu koja najviše odgovara našim željama i mogućnostima. Bitno je znati da u izračun EKS-a ne ulaze javnobilježnički troškovi, zatezne kamate, troškovi nastali zbog nepridržavanja ugovora o kreditu, troškovi poštarine, telegrama i telefaksa.

Interkalarna kamata –  to je kamata koja se naplaćuje i izračunava od onog trena kada vam je odobren kredit pa do trenutka plaćanja prvog anuiteta kredita.

Zatezna kamata –  kamata koja se plaća na iznos dospjele neplaćene obaveze koja je navedena u ugovoru o kreditu

 

 

 

https://brzi-kredit.info/gotovinski-kredit/

 

Za sva potencijalna pitanja, u Omicronu smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

Dobrodošli po savjet i financijsku podršku!

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

mob 3: 095/482-0000