Kamate su trošak koji se plaća za pozajmljivanje novca.

Isto tako banke građanima plaćaju kamate po štednji.

Drugim riječima ako mi od banke posuđujemo novac, tada mi banci plaćamo kamate, a ako stavljamo novac u banku na štedni račun tada banka nama plaća kamate za našu ušteđevinu.

 

VRSTE KAMATNIH STOPA

 

Nominalna kamatna stopa – to je osnovna kamatna stopa za obračun kamata te se najčešće iskazuje na godišnjoj razini. Može biti fiksna ili promjenjiva.

Efektivna kamatna stopa ( EKS) –  prikazivanje kamatne stope sa ciljem transparentnosti. U izračun EKS ulazi nominalna kamatna stopa, naknade koje se plaćaju kod odobrenja kredita. Zahvaljujući EKS-u dobivamo potpunu sliku o kreditu na temelju koje možemo usporediti aktualne ponude i lakše donijeti odluku o kreditu koja najviše odgovara našim željama i mogućnostima. Bitno je znati da u izračun EKS-a ne ulaze javnobilježnički troškovi, zatezne kamate, troškovi nastali zbog nepridržavanja ugovora o kreditu, troškovi poštarine, telegrama i telefaksa.

Interkalarna kamata –  to je kamata koja se naplaćuje i izračunava od onog trena kada vam je odobren kredit pa do trenutka plaćanja prvog anuiteta kredita.

Zatezna kamata –  kamata koja se plaća na iznos dospjele neplaćene obaveze koja je navedena u ugovoru o kreditu

 

 

 

https://brzi-kredit.info/gotovinski-kredit/

 

Za sva potencijalna pitanja, u Omicronu smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

Dobrodošli po savjet i financijsku podršku!

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

mob 3: 095/482-0000