Kod traženja kredita susrest ćete se sa pojmom instrumenti osiguranja kao što su polica osiguranja, izjava o zapljeni primanja, zadužnica i slično. Instrumenti osiguranja kredita su sredstva naplate potraživanja. Predstavljaju kolateral kojim banka osigurava redovnu naplatu dospjelih obveza po kreditu. Oni stoje na raspolaganju banci u slučaju kada klijent prestane otplaćivati kredit ili ga otplaćuje neredovito. Što je iznos kredita manji, u pravilu je potrebno manje instrumenata osiguranja kredita. Najčešći instrumenti osiguranja kod kreditiranja fizičkih osoba su: izjava o zapljeni primanja, mjenica, zadužnica, solidarni jamac, zalog na nekretninama, zalog na depozitu i ostali elementi osiguranja.

Izjava o zapljeni primanja je glavni instrument osiguranja kredita, a ujedno predstavlja i ovršnu ispravu. Na temelju ovjerene izjave o zapljeni primanja, banka može naplatiti obveze po kreditu s redovnih primanja (plaća ili mirovina) korisnika. Banka najčešće koristi taj instrument kada korisnik kredita nije u mogućnosti izvršavati svoje obveze, odnosno ima dospjelih neplaćenih obveza po kreditu.

Mjenicom se osigurava naplata s računa sudionika u kreditu. Svi financijski sudionici (korisnik, jamac, sudužnik) potpisuju mjenicu.

Zadužnica isto kao i izjava o zapljeni primanja predstavlja ovršnu ispravu, a dozvoljava banci naplatu sa svih računa korisnika kredita ukoliko on nije podmirio svoje obveze.

Solidarni jamac odgovara za preuzete obveze po kreditu zajedno sa korisnikom kredita.

Zalog na nekretninama se najčešće uzima kao instrument osiguranja kod stambenih i hipotekarnih kredita. Osim zasnivanja založnoga prava na nekretnini postoji i fiducijarno pravo koje podrazumijeva da kreditna institucija prenosi na sebe pravo vlasništva na nekretnini koja je instrument osiguranja do konačne otplate kredita. Prema tome, osnovna razlika između zaloga na nekretnini i fiducije je to što se kod fiducije kreditna institucija upisuje kao vlasnik, dok kod zaloga kreditna institucija upisuje samo svoj zalog na nekretnini koji je vidljiv u zemljišnoknjižnom ulošku u dijelu „Teretovnica“. U slučaju korištenja zaloga na nekretninama kao instrumenta osiguranja, traži se određeni omjer pokrivenosti kredita s vrijednosti nekretnine ovisno o vrsti proizvoda i ostalim instrumentima osiguranja. Procjenu nekretnine radi ovlašteni procjenitelj. U općim uvjetima određenog kreditnog proizvoda navodi se potreban omjer iznosa kredita i nekretnine. Primjerice ukoliko je potreban omjer 1:1,30 to znači da potrebna procijenjena vrijednost nekretnine mora biti 30% veća od iznosa kredita. To znači da za kredit od 100.000 EUR procijenjena vrijednost nekretnine mora biti minimalno 130.000 EUR. Najčešće se traži zasnivanje založnog prava prvog prvenstvenog reda, a to znači da nema na nekretnini prethodno upisanih tereta drugih osoba ili aktivnih plombi. Jedan od zahtjeva može biti i osiguranje nekretnina od požara i drugih osnovnih opasnosti, a takva se polica vinkulira u korist kreditne institucije do konačne otplate kredita. Ukoliko se nakon provedene ovrhe na založnoj nekretnini i prodaje iste, kreditna institucija ne uspije namiriti cjelokupni iznos dugovanja zbog niže kupoprodajne cijene, to ne znači da se time korisnik kredita oslobađa preostalog iznosa duga. Postoji mogućnost da kreditna institucija  donese poslovnu odluku o otpisu preostalog duga.

Zalog na depozitu je instrument osiguranja koji se dijeli na zalog na pokretninama, zalog na udjelima fondova i polica osiguranja.

Zalog na pokretninama je najčešće vrsta zaloga vezana uz specifičnu namjenu proizvoda. Primjerice vozila se uzimaju pod zalog kod kredita za kupnju vozila, a ista situacija je i sa plovilima.

Osoba koja ima udjele u fondovima za određene vrste proizvoda može ponuditi instrument osiguranja zalog na udjelima fondova. Ovisno o profilu rizičnosti određenog fonda kreditna institucija odlukom o proizvodu jasno definira zalog nad udjelima u kojim fondovima smatra prihvatljivima i pod kojim uvjetima.

Polica osiguranja je pisana isprava o sklopljenom osiguranju i sastavni je dio ugovora o osiguranju, a osnovni elementi su: ugovorne strane, osigurana stvar ili osoba, osigurani rizik, trajanje osiguranja i  vrijeme pokrića, svota osiguranja ili limit pokrića, iznos premije ili doprinosa (uloga), datum izdavanja police i potpisi ugovornih strana. Uvjete za svaku policu propisuje osiguravajuća kuća pa je važno znati uvjete i postupak naplate u slučaju nastanka osiguranog događaja te rokovima i koracima koji vrijede u postupku naplate. Police osiguranja u slučaju otkaza ugovora o radu ili dužeg bolovanja najčešće pokrivaju rate kredita koje dospijevaju u vrijeme osiguranog događaja, a u slučaju smrti polica pokriva nedospjeli iznos glavnice kredita. Vrste polica osiguranja su: polica osiguranja života, polica osiguranja od nesretnog slučaja, polica osiguranja od nesposobnosti vraćanja kredita (prilikom otkaza ugovora o radu, bolovanja, iznenadne smrti…)

Polica osiguranja života najčešće služi za osiguranje osobe u slučaju smrtnog slučaja ili u slučaju doživljenja. U slučaju smrtnog slučaja isplaćuje se naknada, a u slučaju doživljenja sredstva koja su akumulirana do krajnjeg roka važenja police. Ukoliko polica osiguranja života služi kao instrument osiguranja, ista se vinkulira u korist kreditne institucije koja se u slučaju neplaćanja obveza po kreditu može naplatiti iz police.

Polica osiguranja od nesretnog slučaja je slična polici života. Vinkulira se u korist kreditne institucije, a korisnik kredita je ugovara kako bi se osigurao od nesretnog slučaja.

U kreditnom poslovanju izdvajamo još policu osiguranja od nesposobnosti vraćanja kredita vezanu uz otkaz ugovora o radu, bolovanja, iznenadna smrt…

Ostali instrumenti osiguranja mogu biti bankovne garancije kojima neka banka garantira za obveze po kreditu, korporativna jamstva kojima pravna osoba garantira za preuzete obveze po kreditu i dr.

 

Instrumenti osiguranja koje kreditna institucija primi od klijenta pohranjuje i čuva do konačne otplate kredita. Kreditna institucija instrumente osiguranja može aktivirati ukoliko korisnik kredita bude neuredan u otplati kredita i to redoslijedom koji kreditna institucija odluči. Nakon otplate kredita i podmirenja svih dugovanja po kreditu, instrumenti osiguranja vraćaju se korisniku kredita.

 

U Omikronu razmatramo vaše želje i potrebe, pružamo uslugu savjetovanja, vodimo Vas kroz proces dobivanja kredita i činimo taj proces jednostavnijim –  obratite nam se s povjerenjem putem online obrasca ili nas nazovite!

Za sva potencijalna pitanja, u OMICRONU smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

 

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

Kreditni centar Omicron